AVISO DE PRIVACIDAD

En compliment del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE), s'informa dels següents aspectes legals:

Per a qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o qualsevol altre aspecte, teniu a la vostra disposició les següents adreces:

Responsable del web: ASESORIA VÁZQUEZ, S.L.

Domicili de Contacte: Calle Coll i Pujol 188 bajos 08917 Badalona

E-mail de Contacte: info@asesoriavazquez.com

Dades Fiscals: N.I.F. B58006263

Registre mercantil de Barcelona tom 24642,  Foli 62 Full B-72605.

 

Conforme a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic l'informem que l'autorització per a l'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic pot ser revocada en qualsevol moment. Per donar-vos de baixa envieu-nos un mail a info@asesoriavazquez.com.

 

VIRUS: Hem utilitzat totes les eines al nostre abast per evitar que el contingut dugui virus o altres elements que puguin causar dany en el seu sistema, però li recordem que és la seva responsabilitat comprovar que aquest missatge i els seus arxius adjunts no continguin virus informàtics. Li recomanem que ho verifiqui i en cas afirmatiu, els elimini.

 

L'USUARI es compromet a utilitzar el portal d'acord amb el que estableix aquest avís legal.

L'USUARI es compromet a no utilitzar el portal o els seus serveis i continguts de forma contrària al disposat per la legislació vigent que sigui d'aplicació.

ASESORIA VÁZQUEZ, S.L.es reserva el dret a no concedir accés a serveis i continguts del portal quan així ho estimi oportu segons la seva Política Comercial.

ASESORIA VÁZQUEZ, S.L. d'acord amb el que preveu la LSSICE suprimirà o inutilitzarà aquells enllaços a continguts, directoris i instruments de recerca en el cas que l'activitat o informació a què remetin sigui il • lícita o lesionin béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització.

Per remetre qualsevol informació en aquest sentit es podrà enviar un correu electrònic a la següent adreça info@asesoriavazquez.com

Qui utilitza aquest lloc web, ho fa sota la seva pròpia responsabilitat. L'usuari d'aquesta pàgina web, mitjançant el seu accés a la mateixa, s'obliga a utilitzar-la de manera plenament conforme amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà davant d'ASESORIA VÁZQUEZ, S.L.i / o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pugui causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

ASESORIA VÁZQUEZ, S.L. no serà responsable dels danys derivats de la utilització d'aquest lloc web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

L'autor d'aquest lloc web tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d'altre tipus que pogués ocasionar a l'usuari visitant l'accés als continguts d'aquest lloc. Per això, ASESORIA VÁZQUEZ, S.L.no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, ASESORIA VÁZQUEZ, S.L.no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o tercers."

 

 

 

. - Responsable del tractament: El responsable del tractament de les dades és ASESORIA VÁZQUEZ, S.L.amb domicili social a Carrer Coll i Pujol 188 bajos 08917 Badalona

ASESORIA VÁZQUEZ, S.L.ha inscrit degudament els seus fitxers en l'Agència de Protecció de Dades, podent-se consultar els mateixos en www.agpd.es

 

. - Consentiment de l'usuari

L'enviament de dades personals, mitjançant l'ús del correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses als mitjans de comunicació indicats, serveis i productes relacionats amb les finalitats dels llocs web d'ASESORIA VÁZQUEZ, S.L., i l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb ASESORIA VÁZQUEZ, S.L. i les seves iniciatives.

. - Finalitat de les dades: d'ASESORIA VÁZQUEZ, S.L. recull determinades dades personals que són facilitades pel CONTACTE O CLIENT mitjançant el mail amb la finalitat de poder demanar información dels diferents serveis així com contestar i identificar les peticions realitzades pel CONTACTE O CLIENT.

ASESORIA VÁZQUEZ, S.L. informa que gestionarà automatitzadament aquestes dades per a l'administració, ampliació i millora dels seus serveis així com per a fins tècnics i comercials sobre els productes i serveis oferts

 

. - Cessió de dades: No existeix cap cessió de dades a tercers aliens totalment a ASESORIA VÁZQUEZ, S.L.

ASESORIA VÁZQUEZ, S.L. informa al CONTACTE O CLIENT que mitjançant l'adhesió a les presents condicions generals presta el seu consentiment a la comunicació necessària i imprescindible de les seves dades per gestionar els serveis que té contractats, comunicació lligada amb la finalitat mateixa per la qual les dades van ser introduïdes i, per tant, relacionada amb la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre el CONTRACTANT O CLIENT i ASESORIA VÁZQUEZ, S.L. el desenvolupament, compliment i control implica la comunicació necessària d'aquestes dades.

. - Seguretat: ASESORIA VÁZQUEZ, S.L. assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures de seguretat a fi d'evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, i garantir així la seva integritat i seguretat. No obstant això ASESORIA VÁZQUEZ, S.L. no serà responsable de les incidències que puguin sorgir entorn de dades personals quan aquestes es derivin: bé d'un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal forma que resulti impossible detectar o impedir encara adoptant-se les mesures segons l'estat de la tecnologia actual, o bé d'una falta de diligència de l'CONTACTES O CLIENTS quant a la guàrdia i custòdia de les seves claus i dades personals.

 

Drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició: El CONTACTE O CLIENT que faciliti les seves dades personal podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel • lació i oposició en qualsevol moment sol•licitant a info@asesoriavazquez.com., o per correu postal a: ASESORIA VÁZQUEZ, S.L. Calle Coll i Pujol 188 bajos 08917 Badalona, acompanyant sempre la sol • licitud d'una còpia del NIF del titular de les dades.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI-CE), se informa de los siguientes aspectos legales:
Para cualquier aclaración sobre las presentes condiciones generales o cualquier otro aspecto, tiene a su disposición las siguientes direcciones:
Responsable de la web: ASESORIA VÁZQUEZ, S.L.
Domicilio de Contacto: Calle Coll i Pujol 188 bajos 08917 Badalona
E-mail de Contacto: info@asesoriavazquez.com
Datos Fiscales: N.I.F. B58006263
Registro mercantil de Barcelona tomo 24.642, Folio 62 Hoja B-72605.
Conforme a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico le informamos que la autorización para el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico puede ser revocada en cualquier momento. Para darse de baja envíe un mail a info@asesoriavazquez.com.
VIRUS: Hemos utilizado todas las herramientas a nuestro alcance para evitar que el contenido lleve virus u otros elementos que puedan causar daño en su sistema, pero le recordamos que es su responsabilidad comprobar que este mensaje y sus archivos adjuntos no contengan virus informáticos . Le recomendamos que lo verifique y en caso afirmativo, los elimine.
El USUARIO se compromete a utilizar el portal de acuerdo con lo establecido en este aviso legal.
El USUARIO se compromete a no utilizar el portal o sus servicios y contenidos de forma contraria a lo dispuesto por la legislación vigente que sea de aplicación.
ASESORIA VÁZQUEZ, SL se reserva el derecho a no conceder acceso a servicios y contenidos del portal cuando así lo estime oportunas según su Política Comercial.
ASESORIA VÁZQUEZ, S.L. de acuerdo con lo previsto en la LSSICE suprimirá o inutilizará aquellos enlaces a contenidos, directorios e instrumentos de investigación en el caso de que la actividad o información a la que remiten sea y • lícita o lesionen bienes o derechos de terceros susceptibles de indemnización.

Para remitir cualquier información en este sentido se podrá enviar un correo electrónico a la siguiente dirección info@asesoriavazquez.com

Quien utiliza este sitio web, lo hace bajo su propia responsabilidad. El usuario de esta página web, mediante su acceso a la misma, se obliga a utilizarla de manera plenamente conforme con las leyes y los usos del tráfico y responderá ante ASESORIA VÁZQUEZ, SL e / o frente a terceros , de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de esta obligación.
ASESORIA VÁZQUEZ, S.L. no será responsable de los daños derivados de la utilización de este sitio web, ni de cualquier actuación realizada sobre la base de la información que se facilita.
El autor de este sitio web tampoco se hace responsable de los daños informáticos o de otro tipo que pudiera ocasionar al usuario visitante el acceso a los contenidos de este sitio. Por ello, ASESORIA VÁZQUEZ, SL no garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos que pudieran causar daños o alteraciones en el sistema informático, en los documentos electrónicos o en los ficheros del usuario de este sitio web. En consecuencia, ASESORIA VÁZQUEZ, SL no responde por los daños y perjuicios que tales elementos pudieran ocasionar al usuario o terceros. "
- Responsable del tratamiento: El responsable del tratamiento de los datos es ASESORIA VÁZQUEZ, SL con domicilio social en Calle Coll i Pujol 188 bajos 08917 Badalona
ASESORIA VÁZQUEZ, SL ha inscrito debidamente sus ficheros en la Agencia de Protección de Datos, pudiéndose consultar los mismos en www.agpd.es
 .Consentimiento del usuario
El envío de datos personales, mediante el uso del correo electrónico, supone el consentimiento expreso del remitente al tratamiento automatizado de los datos incluidos en los medios de comunicación indicados, servicios y productos relacionados con las finalidades de los sitios web de ASESORIA VÁZQUEZ, SL , y el envío de comunicaciones vía electrónica con información relacionada con ASESORIA VÁZQUEZ, SL y sus iniciativas.
. Finalidad de los datos: de ASESORIA VÁZQUEZ, SL recoge determinados datos personales que son facilitados por el CONTACTO O CLIENTE mediante el mail con el fin de poder pedir información de los distintos servicios así como contestar e identificar las peticiones realizadas por CONTACTO O CLIENTE.
ASESORIA VÁZQUEZ, S.L. informa que gestionará automatizadamente estos datos para la administración, ampliación y mejora de sus servicios así como para fines técnicos y comerciales sobre los productos y servicios ofrecidos
. Cesión de datos: No existe ninguna cesión de datos a terceros ajenos totalmente a ASESORIA VÁZQUEZ, SL
ASESORIA VÁZQUEZ, S.L. informa al CONTACTO O CLIENTE que mediante la adhesión a las presentes condiciones generales presta su consentimiento a la comunicación necesaria e imprescindible de sus datos para gestionar los servicios que tiene contratados, comunicación ligada con la finalidad misma por la que los datos fueron introducidas y, por tanto, relacionada con la libre y legítima aceptación de la relación jurídica entre el CONTRATANTE O CLIENTE y ASESORIA VÁZQUEZ, SL el desarrollo, cumplimiento y control implica la comunicación necesaria de estos datos.
.Seguridad: ASESORIA VÁZQUEZ, S.L. asegura la absoluta confidencialidad y privacidad de los datos personales recogidos y por ello se han adoptado medidas de seguridad a fin de evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, y garantizar así su integridad y seguridad. Sin embargo ASESORIA VÁZQUEZ, S.L. no será responsable de las incidencias que puedan surgir en torno a datos personales cuando estas se deriven: bien de un ataque o acceso no autorizado a los sistemas de tal forma que resulte imposible detectarlo o impedir aún adoptándose las medidas según el estado de la tecnología actual, o bien de una falta de diligencia del CONTACTOS O CLIENTES cuanto a la guardia y custodia de sus claves y datos personales.
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: El CONTACTO O CLIENTE que facilite sus datos personales podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación • cancelación y oposición en cualquier momento solicitándolo a info @ asesoriavazquez. como., o por correo postal a: ASESORIA VÁZQUEZ, SL Calle Coll i Pujol 188 bajos 08917 Badalona,
​​acompañando siempre la solicitud • Solicitud de una copia del NIF del titular de los datos.

 

 

ASESORIA VAZQUEZ,S.L.

C/ Coll i Pujol nº 188 Baixos

08917 BADALONA

E- mail: info@asesoria-vazquez.es

Teléfono: 93.387.77.50

FAX: 93.398.46.54

Nuestro horario de apertura

lun.-vie. :

09:00  - 14:00 

16:00  - 20:00 

vie. :

09:00  - 13:00